Darbo santykiai

Pagrindinis įstatymas, kuris reglamentuoja darbo santykius Lietuvoje yra LR DK (Lietuvos Respublikos darbo kodeksas). Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sąlygų. Šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų:·  darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.);·  darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų;·  darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.). 
Šalys gali susitarti ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai arba kolektyvinė sutartis nedraudžia jas nustatyti. Darbo sutarčių rūšys. Nuo 2003 m. sausio 1 d. gali būti sudaromos šios darbo sutartys:·  neterminuotos;·  terminuotos, laikinosios, sezoninės;·  dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;·  su namudininkais;·  patarnavimo darbams;·  kitos. Sudarant darbo sutartį:Darbdavys privalo supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną (jeigu šalys nesutarė kitaip). Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą (Patvirtinta LR Vyriausybės 2003m. sausio 28d. nutarimu Nr. 115).Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais.·       Pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui.·       Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale.·       Ne vėliau kaip prieš  darbo pradžią darbuotojui įteikiamas pastarojo tapatybę patvirtinantis dokumentas (darbo pažymėjimas). Būtini dokumentai priimant į darbą:DK 104 str. nurodo, jog iš priimamo į darbą asmens darbdavys privalo pareikalauti: ·       Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo;·       Išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančių dokumentų (jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsilavinimu ar sveikatos būkle). Priimdamas į darbą nepilnametį nuo 14 iki 16 metų darbdavys reikalauja:·       Gimimo liudijimo, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo raštiško sutikimo;·       Vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimo. Išbandymas sudarant sutartį (DK 105 str.): Išbandymo motyvai: ·       Darbdavio noras patikrinti, ar darbuotojas tinka būsimam darbui;·       Darbuotojo noras įsitikinti, ar jam tinka pasirinktas darbas. Išbandymas nenustatomas priimant į darbą asmenis:·       Iki 18 metų;·       Pareigoms konkurso arba rinkimų būdu, taip pat išlaikiusius kvalifikacinius egzaminus pareigoms eiti;·       Darbdavių susitarimu perkeliamus dirbti į kitą darbovietę. Išbandymo terminas (DK 106 str.) negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai (įstatymų nustatytais atvejais norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, gali būti taikomi ilgesni išbandymo terminai, bet ne ilgesni kaip 6 mėnesiai).Jei šalių netenkina išbandymo rezultatai (DK 107 str.):·       Darbdavys iki išbandymo laikotarpio pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs prieš 3 dienas, ir nemoka jam išeitinės kompensacijos.  Darbo pažymėjimas (darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančios institucijoms tvarka patvirtinta LR Vyriausybės 2003m. balandžio 24d. nutarimu Nr. 503).Pažymėjimo rekvizitai:Įmonės, įstaigos ar organizacinės struktūros pavadinimas, darbdavio vardas ir pavardė, darbuotojo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, nuotrauka, darbo sutarties arba įsakymo ar potvarkio dėl asmenų, priimtų į darbą iki 1996m. gegužės 8d., numeris, data, įmonės antspaudas, darbdavio pareigos, parašas, vardas ir pavardė, darbo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo data. Darbo pažymėjimądarbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbdavio nurodytoje vietoje, taip pat jį visuomet privalo pateikti  kontroliuojančių institucijų reikalavimu. Darbo sutarčių rūšysTerminuota darbo sutartis·       Sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams;·       Neleidžiama sudaryti terminuotos sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio (išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymas arba kolektyvinės sutartys);·       Su renkamais darbuotojais sutartis sudaroma laikui, kuriam jie išrinkti. Sezoninė darbo sutartis ·       Sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ar klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais, ne ilgesniais kaip 8 mėnesiai (vienas po kito einančių 12 mėnesių laikotarpiu). Laikinoji darbo sutartis – sudaroma ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikui. Papildomo darbo arba ir antraeilių pareigų sutartis ·       Darbuotojas gali sutarti, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis toje pačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą sutartyje nesulygtą darbą;·       Darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitoje darbovietėje, jeigu to nedraudžia įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai. Darbo sutartis su namudininkais·       Sutartyje gali būti nustatyta, kad sulygtą darbo funkciją darbuotojas atliks namuose. Patarnavimo sutartys·       Darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja teikti darbdaviui asmenines namų ūkio paslaugas Kitas darbo įstatymais išskirtos sutartys·       Darbo sutarčių su ūkininkų ir kitų žemės ūkio subjektų darbuotojais, specialiosios paskirties įmonių darbuotojais, kurių veikla gali sukelti šių įmonių veiklos sutrikimų, susijusių su itin sunkiomis pasekmėmis žmonėms ir gamtai, taip pat sutarčių, sudaromų kitais įstatymų numatytais atvejais, ypatumus šio Kodekso, kitų įstatymų nustatyta tvarka nustato kolektyvinės sutartys ir tų rūšių darbo sutartis reglamentuojantys norminiai teisės aktai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *