Darbo sutarties nutraukimas

Darbo sutartis gali būti nutraukta: ·  šalių susitarimu;·  suėjus darbo sutarties terminui;·  darbuotojo pareiškimu;·  dėl nuo darbuotojo nepriklausančių aplinkybių;·  darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu (DK 125 str.) ·  Viena šalis raštu pasiūlo kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu;·  Antroji šalis per 7 dienas turi pranešti apie savo apsisprendimą. Sutarusios nutraukti sutartį abi šalys sudaro raštišką susitarimą. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama, bei aptariamos kitos sąlygos (kompensacija, nepanaudotos atostogos ir pan.);·  Jeigu antroji šalis per 7 dienas nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu (DK 127 str.) Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų. (Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio.) Darbuotojas turi teisę įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 dienas, kai: ·   Reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis;·   Darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį;·   Darbuotojas jau yra įgijęs  teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių (DK 128 str.) Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip 6 mėn. laikui,·  jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų iš eilės;·  jeigu prastova sudaro daugiau kaip 60 dienų per paskutinius dvylika mėnesių; Šiais atvejais darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip 3 dienos nuo prašymo padavimo dienos. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 str.) Darbdavys gali nutraukti neterminuoto darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį įstatymo nustatyta tvarka. (Bendras įspėjimo terminas – 2 mėnesiai). Svarbiomis priežastimis gali būti pripažįstamos:·  aplinkybės, susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe;·  ekonominės, technologinės priežastys ar darbovietės struktūriniai pertvarkymai bei kitos panašios svarbios priežastys. Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti: ·  narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu;·  darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje;·  dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat kreipimasis į administracinius organus;·  lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas,·  santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ir pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms;·  amžius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna;·  nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų numatytais atvejais atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles;·  įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įstaigos ar organizacijos (t.y. reorganizavimas). Darbo sutartis su darbuotojais, ·  kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai,·  asmenims iki aštuoniolikos metų,·  invalidais,·  darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo (DK 136 str.)Darbo sutartis be įspėjimo gali būti nutraukiama:·  įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisimas bausme, dėl kurios jis negali atlikti darbo;·  kai darbuotojui įstatymų numatyta tvarka atimamos specialiosios teisės dirbti tam tikrą darbą;·  įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu;·  kai darbuotojas pagal medicinos ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo;·  kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį;·  likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Darbo sutartis pasibaigia darbdaviui mirus (jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo). Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo:·  kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos;·  kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (Kodekso 235 str.), t.y. dėl darbuotojo kaltės. Jeigu atleidžiamas darbuotojas pageidauja, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbo, jo pradžios ir pabaigos datas, taip pat darbuotojas gali paprašyti žinių apie darbo užmokesčio dydį ir jo darbo įvertinimą (charakteristiką).Įstatymų nustatyta tvarka mažindamas darbuotojų skaičių arba nutraukdamas įmonės veiklą, darbdavys privalo raštu prieš du mėnesius pranešti teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams, kai per trisdešimt kalendorinių dienų numatoma atleisti:·  dešimt ir daugiau darbuotojų, jeigu įmonėje dirba iki devyniasdešimt devynių darbuotojų;·  daugiau kaip dešimt procentų darbuotojų, jeigu įmonėje dirba nuo šimto iki dviejų šimtų devyniasdešimt devynių darbuotojų;·  trisdešimt ir daugiau darbuotojų, jeigu įmonėje dirba trys šimtai ir daugiau darbuotojų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *